RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalom

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei                                                                                     
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok                                                            
3. Meghatározások
4. Az adatkezelés elvei
5. Az Analit Utazásszervező Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba
8. Az ügyfél hozzáférési jogai
9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
10. Az ügyfél törléshez való joga
11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
13. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
14. Panasz benyújtásához való jog
15. A jelen tájékoztató módosításai

1. Az adatkezelő szervezet és elérhetőségei

Analit Utazásszervező Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 7121 Szálka, Kossuth utca 27.
Cégjegyzékszám: 17 09 009570
Adószám: 10633845-2-17
Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Csillagné Szintai Zsuzsanna
Kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma:
info@analitutazas.hu
+36 30 603 4272

Fiókirodák:
7100 Szekszárd, Tinódi utca 9.
E-mail: szekszard@analitutazas.hu

7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 15.
Kapcsolattartó személy neve: Rátkai Melinda
Kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma:
dombovar@analitutazas.hu
+36 20 271 9894

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
• az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
3. Meghatározások
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: a Szolgáltató termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Szolgáltató utazási szerződést kötők (utazók).

4. Az adatkezelés elvei
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
jogszerűen, tisztességesen, megfelelő jogalapon és átláthatóan kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
az adatkezelés céljai szempontjából szükséges mértékre korlátozza (adattakarékosság);
pontosan és szükség esetén naprakészen tartja; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti (pontosság);
olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
5. Az Analit Utazásszervező Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

I. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
(a) név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám  

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás) résztvevő utasok száma

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. Hírlevélre feliratkozás
(a) név
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám)
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);
A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

Az adatkezelés jogalapja a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés a hírlevélre feliratkozó által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. Egyedi ajánlatkérés
(a) név
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám)
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás), résztvevő utasok száma
Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.


IV. Utazási szerződés kötése
(a) név
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím, e-mail cím, telefonszám
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (időszak, úti cél, utasok száma, közlekedési mód, szállás besorolás, ellátás, étkezési igények, megrendelt szolgáltatások, fizetendő összeg);
A szerződés tárgyának meghatározása

(d) útlevél adatok (állampolgárság, születési dátum, útlevél szám)
Az utazási szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

V. utazási prospektus küldése
(a) név
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím
Az ügyfél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.


VI. Törzsutas rendszer működtetése
(a) név, születési dátum, úti okmány száma
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok

(b) lakcím, e-mail cím, telefonszám
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) ügyfél utazásainak dátuma
a törzsutas kedvezményre jogosultság nyomon követéséhez szükséges adatok

A Szolgáltató a törzsutazóknak az általa meghatározott, üzletpolitikailag indokolt időpontokban kedvezményeket nyújthat. A kedvezményre való jogosultság megalapozottságának megállapítása érdekében a Szolgáltató a törzsutas által a szerződéskötéskor megadott adatait mindaddig tárolja, amíg a törzsutas azok törlését nem kéri.


VII. Repülőgépes utazások
(a) név, születési dátum, úti okmány száma
A megadott adatok továbbítása a légitársaság felé

(b) lakcím, e-mail cím, telefonszám
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok, amennyiben járattörlésre, módosulásra kerül sor

Az utas megtagadhatja elérhetőségeinek megadását, vagy annak továbbítását a légitársaság felé. Ebben az esetben azonban sem a Szolgáltató, sem a légitársaság nem tartozik felelősséggel, ha az utas nem kapja meg a szükséges értesítéseket a járat módosulásáról vagy törléséről és ennek következtében az utazáson nem tud részt venni.

VIII. Vízumkérelmek
(a) név, születési dátum, úti okmány száma – további szükséges adatok
A megadott adatok továbbítása a vízumkiállító hatóság felé

A Szolgáltató a vízum igénylését az utasok előzetes meghatalmazása alapján intézi. A vízumkiállító hatóság által kért adatokat a Szolgáltató továbbítja a kiállító hatóságnak. A Szolgáltató ezen adatokat az utas hazaérkezését, illetve az utazási szerződéstől való elállását követő 30 napon belül megsemmisíti.

6. Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül
A Szolgáltató a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
a Szolgáltató vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel, közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan, a Szolgáltató által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) az alábbi kapcsolat felvételi ponton:
E-mail: info@analitutazas.hu
Telefonszám: +36 30 603 4272
Levelezési cím: 7121 Szálka, Kossuth utca 27.

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba
Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).
A Szolgáltató az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén (GDPR 93. cikkének (2) bekezdés);
a felügyeleti hatóság által általános adatvédelmi kikötések révén;
a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Szolgáltató törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
8. Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Az ügyfél írásban kérheti, hogy a Szolgáltató nyilatkozzon arról, hogy a személyes adatait az iroda kezeli-e, melyre, a Szolgáltató köteles tájékoztatást adni. Az ügyfél tájékozódási joga kizárólag a rávonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
A Szolgáltató a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Szolgáltató ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. Az ügyfél helyesbítési joga kizárólag a rávonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
A Szolgáltató az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja, módosítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Szolgáltató az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Szolgáltató azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben azokat a Szolgáltató kezeli és
az ügyfél a személyes adatai törlését kéri,
az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul,
 a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Szolgáltató a személyes adatokat kezeli, illetve
nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére, illetve
a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező..
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Szolgáltató kezeli a személyes adatait, és
az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.
A Szolgáltató az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Szolgáltató azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik, nem terjed ki az anonim adatokra, valamint a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
A Szolgáltató korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az adott adatok helyességét, valódiságát, amennyiben az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ügyfél vitatja az adott adatok pontosságát.
A Szolgáltató korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél az adott adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az adott adatok törlését.
A Szolgáltató az ügyfél kérésére korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
A Szolgáltató korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek a Szolgáltató jogos érdekei szempontjából, illetve
az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak a Szolgáltató általi kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.
A Szolgáltató az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Szolgáltató azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a Szolgáltató
tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
A Szolgáltató nem használhatja fel az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljára.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató adatkezelésébe adott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.
Az ügyfél jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra.


13. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
A Szolgáltató – az ügyfelet fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre - az alábbi határidőkön belül válaszol:
Érintett kérelme
Határidő

Tájékoztatáshoz való jog
amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog
 1 hónap

Helyesbítéshez való jog
 1 hónap

Törléshez való jog
 indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog
 indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog
 1 hónap

Tiltakozáshoz való jog
 a tiltakozás kézhezvételekor

14. Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről
A személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató arra jogosult kollégái és partnerei ismerhetik meg és kezelhetik és kizárólag törvényi keretek közt a cél megvalósítása érdekében.
A személyes adatokat a Szolgáltató papír alapon és elektronikusan kezeli. A papír alapú adatkezelés zárt irodában, elzárható szekrényekben történik, amelyhez csak az arra jogosult munkavállalóknak van hozzáférésük.
Az elektronikus adatkezelés során a Szolgáltató   számítógépei jelszóval védettek, így a számítógépekhez hozzáféréssel kizárólag a Szolgáltató arra jogosult munkavállalói rendelkeznek.
Adatok továbbítása és helyszíni tárolása során beépített biztonsági elemek:
Hálózati adattároló eszköz alkalmazása (a Szolgáltató a hálózatról erre az eszközre végez biztonsági adatmentéseket). Az adattároló tűzfal védelemmel, továbbá SSL titkosítással, valamint jelszóval védett. Titkosított kapcsolaton (SSL,TLS) alapuló kommunikáció.
A weboldal használata során a látogatók illetve a felhasználók számítógépére a Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. A weboldal használata során a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a látogató az egyes sütik használatát saját belátása szerint engedélyezze. Az egyes böngészők alkalmazása során – a böngésző típusától függően – lehetőség van a süti beállítások módosítására.

15. Panasz benyújtásához való jog
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, illetve eljárást indíthat a bíróság előtt.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

16. A jelen tájékoztató módosításai
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. A Szolgáltató adott esetben, levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Analit Utazásszervező Kft.
Levelezési cím: 7121 Szálka, Kossuth utca 27.
Telefon: +36 30 603 4272
E-mail: info@analitutazas.hu
Engedélyszám: U-001066